Nhà thờ Greenland

53 đối tượng
bộ lọc

Greenland, Maniitsoq

Greenland, Nuuk, Ilivinnguaq, 1

Điện thoại: +299 321382

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Greenland, Maniitsoq, Tikaasaq, 10

Điện thoại: +299 81 38 33

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: evangelical

Greenland, Sisimiut, Zionip Aqquserna, 1

Điện thoại: +299 86 41 14

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: pentecostal

Greenland, Narsarmijit, village

Greenland, Qassiarsuk, village

Greenland, Ilulissat

Greenland, Sisimiut

Mệnh giá: lutheran

Greenland

Mệnh giá: catholic

Greenland

Mệnh giá: catholic

Greenland, Maniitsoq

Greenland, Aasiaat, Otto Rosingsvej, 2

Mệnh giá: lutheran

Greenland, Aasiaat, Tipituup saqqaa, 11

Điện thoại: +299 89 21 69

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: charismatic

Greenland, Qupaloraarsuk, 22A

Điện thoại: +299 94 35 95

Mệnh giá: charismatic

Greenland

Điện thoại: +299 96 89 46

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: evangelical

Greenland

Điện thoại: +299 490207

Website: http://www.ino.gl/

Mệnh giá: evangelical

Greenland, Nuuk, Kutaa, 1

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Greenland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\