Nhà thờ Kiribati

27 đối tượng
bộ lọc

Kiribati

Mệnh giá: catholic

Kiribati, Betio

Mệnh giá: catholic

Kiribati, Rawe Newe, village

Mệnh giá: mormon

Kiribati, Teaoraereke, village

Mệnh giá: roman catholic

Kiribati, Antebuka, village

Kiribati, Betio

Kiribati

Mệnh giá: catholic

Kiribati, Antebuka, village

Mệnh giá: seventh day adventist

Kiribati, Poland, village

Mệnh giá: roman catholic

Kiribati, Betio

Mệnh giá: mormon

Kiribati, Ronton, village

Mệnh giá: protestant

Kiribati, Betio

Kiribati, Bikenibeu, village

Mệnh giá: protestant

Kiribati, Eita, village

Mệnh giá: mormon

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kiribati? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\