Nhà thờ trong thành phố Assen, Hà Lan

11 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Drenthe, Assen

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Website: https://www.gkvassenmarsdijk.nl/

Mệnh giá: reformed

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Mệnh giá: protestant

Hà Lan, Drenthe, Assen

Website: http://www.cgk-assen.nl/

Mệnh giá: protestant

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Assen (Drenthe), Hà Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\