Nhà thờ East Timor

29 đối tượng
bộ lọc

East Timor

Mệnh giá: catholic

East Timor

Mệnh giá: catholic

East Timor

East Timor

East Timor

Mệnh giá: catholic

East Timor, Aileu, Remexio

Mệnh giá: roman catholic

East Timor

Mệnh giá: catholic

East Timor

Mệnh giá: catholic

East Timor, Bobonaro

Mệnh giá: catholic

East Timor, Aileu, Remexio

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại East Timor? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\