Đài tưởng niệm Zaafrania (Poste de commandemant Wilaya VI) tại Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, M'Sila, Bou Saada, GPS: 35.0093,4.399

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Zaafrania (Poste de commandemant Wilaya VI) tại địa chỉ: Algérie, M'Sila, Bou Saada / 133227 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Zaafrania (Poste de commandemant Wilaya VI) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Algérie, M'Sila, Djebel Messaad

Algérie, Batna, M'Doukel, village

Algérie, M'Sila, Bou Saada

Algérie, M'Sila