Tượng đài Bolivia

175 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, La Paz

Bolivia, Tarija, San Lorenzo, village

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Tarata, village

Bolivia, Cochabamba, Tolata, village

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Santa Cruz, Vallegrande

Bolivia, Cochabamba, Santivañez, village

Bolivia, Oruro, Machacamarca, village

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Santa Cruz

Bolivia, Beni, Trinidad

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\