Tượng đài Guyana

13 đối tượng
bộ lọc

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Stabroek, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Wortmanville, village

Guyana, Upper Demerara-Berbice, Linden, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Strathspey, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Cummingsburg, village

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Helena No. 1, village

Guyana, Demerara-Mahaica, La Bonne Intention, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, New Amsterdam, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Georgetown, Guyana

Guyana, Demerara-Mahaica, Wortmanville, village

Guyana, Pomeroon-Supenaam, Anna Regina

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\