Tượng đài Bắc Triều Tiên

45 đối tượng
bộ lọc

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Hamgyong Nam, Pujon

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Samjiyon

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Khai Thành

Bắc Triều Tiên, Hoàng Hải Bắc, Khai Thành

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Samjiyon

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Nguyên San

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\