Tượng đài Kyrgyzstan

124 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Tash-Dobo, village

Kyrgyzstan, Bishkek, Kievskaia ulitsa, 44

Kyrgyzstan, Talas Region, Tash-Aryk, village

Kyrgyzstan, Talas Region, Tash-Aryk, village

Kyrgyzstan, Talas Region, Talas

Kyrgyzstan, Talas Region, Kyrk-Kazyk, village

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Talas Region, Tash-Aryk, village

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Osh Region, Uzgen

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Pristan'-Przheval'sk, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\