Tượng đài Iraq

572 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Saladin, عبد الرحمن حميد, village

Iraq, Kirkuk, Mujama Khalid Bin al Walid, village

Iraq, Wasit, Badra

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Iraq, Najaf, Kufa

Iraq, Maysan, Al Maymunah

Iraq, Maysan, Al Majar al Kabir

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Iraq, Nineveh, Tal Afar

Iraq, Maysan, Al Maymunah

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Iraq, Najaf, lftH@ lsds@, عامود 16

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\