Tượng đài Palestinian Territories

71 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Khuza'a, village

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Website: http://www.nayzak.ps

Palestinian Territories, Area A, As Samu'

Palestinian Territories, Sanniriya, village

Palestinian Territories, Area A, Yatta

Palestinian Territories, Yafit, village

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Yatta

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area C, Kalkilya

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Beit Sahur

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\