Tượng đài Ả Rập Saudi

54 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Yanbu

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Rabigh

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Al Wudayy, village

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dhahran Compound

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Dhahran Compound

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Al Jawf Region, Sakaka

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Ả Rập Saudi, Hayel Region, Hail

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\