Tượng đài Cộng hòa Macedonia

98 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Oteshevo, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Struga

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Monospitovo, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kratovo

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\