Tượng đài Slovenia

137 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Slovenj Gradec

Slovenia, Piran

Slovenia, Slovenske Konjice

Slovenia, Ozeljan, village

Slovenia, Borovnica, village

Slovenia, Voglje, village

Slovenia, Dolnji Zemon, village

Slovenia

Slovenia, Nedelica, 118

Slovenia, Nedelica, village, Nedelica, 118

Slovenia, Dole, village

Slovenia, Škofja Loka

Slovenia, Krtina, village

Slovenia, Murska Sobota

Slovenia, Mežica

Slovenia, Železniki

Slovenia, Ljubljana

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\