Tượng đài Serbia

249 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Mionica

Serbia, Vojvodina, Novo Orahovo, village

Serbia

Serbia, Vojvodina, Rakovac (Stari), village

Serbia, Trung Serbia, Požarevac

Serbia, Trung Serbia, Bela Palanka

Serbia, Trung Serbia, Sjenica

Serbia, Trung Serbia, Belosavci, village

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Zaječar

Serbia, Vojvodina, Svilojevo, village

Serbia, Trung Serbia, Belosavci, village

Serbia, Trung Serbia, Vranje

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Trung Serbia, Trstenik

Website: http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/

Serbia, Trung Serbia, Kragujevac

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\