Tượng đài Iran

204 đối tượng
bộ lọc

Iran, Golestan Province, Gonbad-e Qabus

Iran, East Azerbaijan Province, شیراز, village

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Hamadan Province, Malayer

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Vilashahr, village

Iran, Kurdistan Province, Marivan

Iran, Markazi Province, Faramhin

Iran, Isfahan Province, مرق, village

Iran, Kermanshah Province, Sarpol-e Zahab

Iran, West Azerbaijan Province, Khoy

Iran, Fars Province, گل مکان باصری, village

Iran, Markazi Province, sywshn, village

Iran, Khuzestan Province, Hendijan

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\