Tượng đài Zimbabwe

4 đối tượng
bộ lọc

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Zimbabwe, Provincia de Harare, Harare

Zimbabwe, Mashonalandia Oriental, Murewa

Zimbabwe, Bulawayo Province, Bulawayo

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\