Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 50 tại Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, GPS: 38.5202,68.7419

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 50 tại địa chỉ: Tajikistan, Dushanbe / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 50 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe