Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 合作國小 tại Đài Loan, Đài Nam, 車路墘, village

Đài Loan, Đài Nam, 車路墘, village, GPS: 24.2399,120.7038

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 合作國小 tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Nam, 車路墘, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 合作國小 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Anli Village, village, Zhong Shan Lu , 52

Điện thoại: +886-4-2522-2215

Website: http://www2.olps.tc.edu.tw/

Đài Loan, 圓環南路, 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Wucuo, village

Điện thoại: +886-4-2534-0011

Website: http://www.hwhs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151

Điện thoại: +886-4-2528-0185

Website: http://www.fnjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Xi An Jie , 72

Điện thoại: +886-4-2526-2064

Website: http://www.rses.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/