Đại học và tổ chức giáo dục Croatia

113 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Rijeka

Croatia, Osijek, Ulica Lorenza Jagera, 9

Croatia, Osijek, Ulica Lorenza Jagera, 9

Croatia, Split

Croatia, Osijek

Croatia, Zagreb

Website: http://www.grad.unizg.hr/

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia, Zagreb, Salata, 4

Croatia, Zagreb

Croatia, Zagreb, Trg Republike Hrvatske, 14/I

Website: http://www.pravo.unizg.hr/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Croatia, Osijek

Website: http://www.pravos.hr

Croatia, Zagreb, Ulica Luigija Pierottija, 6

Website: http://www.pbf.unizg.hr/

Croatia, Osijek

Croatia, Split, Kopilica, 5

Croatia, Velika Gorica

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Croatia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\