Đại học và tổ chức giáo dục Croatia

113 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Osijek

Croatia, Zaprešić, Campbell Street, 23

Croatia, Varaždin

Croatia, Zagreb

Croatia, Zagreb, Svetosimunska cesta, 25

Website: http://www.agr.hr

Croatia

Website: http://www.arhitekt.unizg.hr

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia, Zagreb

Website: http://www.arhitekt.unizg.hr

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia, Zagreb

Website: http://www.geof.unizg.hr/

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia, Zagreb, Sveti Duh, 129

Croatia, Rijeka

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Croatia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\