Đại học và tổ chức giáo dục Kenya

94 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Nairobi, Lowland Road, P. O. Box 14634

Điện thoại: +254.20.3606000

Website: http://usiu.ac.ke

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Kenya, Kwale, Ukunda

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Kenya? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\