Đại học và tổ chức giáo dục Iraq

121 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Dohuk, molla farzo, village

Iraq, Erbil

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Sulaymaniyah

Điện thoại: 9647501759322

Iraq, Erbil, Koy Sanjaq

Website: http://library.koyauniversity.org:8080

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-13:00

Iraq, Erbil, Soran

Iraq, Sulaymaniyah, Bakrajo

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Wasit, Thamir, village

Iraq, Al-Qadisiyah, Al Diwaniyah

Website: http://qu.edu.iq

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Iraq? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\