Đại học và tổ chức giáo dục trong thành phố Tetovo, Cộng hòa Macedonia

3 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: http://www.seeu.edu.mk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: +38944356000

Website: http://www.seeu.edu.mk/

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Tetovo (Polog Region), Cộng hòa Macedonia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\