Đại học và tổ chức giáo dục Nicaragua

93 đối tượng
bộ lọc

Nicaragua, North Carribean Coast Autonomous Region, Puerto Cabezas

Nicaragua, South Atlantic Autonomous Region, Bluefields

Nicaragua, Managua

Nicaragua, Masaya

Điện thoại: 505 25225883

Website: http://www.uhispam.edu.ni

Nicaragua, Managua

Điện thoại: 2248-9595

Website: http://unica.edu.ni

Nicaragua, North Carribean Coast Autonomous Region, Puerto Cabezas

Nicaragua, Matagalpa (Departemento), Matagalpa

Điện thoại: 27726863

Website: http://unnnicaragua.org

Nicaragua, South Atlantic Autonomous Region, Nueva Guinea

Nicaragua, Managua

Nicaragua, Nueva Segovia, El Jicaro

Nicaragua, Managua

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Nicaragua? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\