Đại học và tổ chức giáo dục Cộng hòa Dân chủ Congo

100 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kongo-Central, Mbanza-Ngungu

Điện thoại: + 243 82 51 99 621

Website: http://www.universitekongo.org/

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Điện thoại: +243 898948919

Website: http://isipa.cd/

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Website: http://ista.ac.cd/

Cộng hòa Dân chủ Congo

Website: http://www.unishabunia.org

Cộng hòa Dân chủ Congo, Ituri, Bunia

Website: http://www.unishabunia.org

Cộng hòa Dân chủ Congo, South Kivu, Kishumbu, village

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Cộng hòa Dân chủ Congo, South Kivu, M'Mona, village

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Cộng hòa Dân chủ Congo? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\