Đại học và tổ chức giáo dục Slovenia

82 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Maribor, Smetanova ulica, 17

Điện thoại: +386 2 2294 400

Website: https://www.fkkt.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Jadranska ulica, 19

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 8

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Brežice, Cesta prvih borcev, 36

Điện thoại: +386 8 205 4010

Website: http://ft.um.si/

Slovenia, Ljubljana, Kotnikova ulica, 8

Điện thoại: +386 1 300 8300

Website: https://www.fvv.um.si/

Slovenia, Slovenska Bistrica, Partizanska ulica, 22

Website: http://www.lu-sb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Ljubljana, Rodney Street, 12

Slovenia, Maribor, Koroska cesta, 160

Điện thoại: +386 2 22 93 600

Website: http://www.pef.um.si

Slovenia, Ljubljana, Poljanski nasip, 2

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Koper, Titov trg, 4

Slovenia, Maribor, Glavni trg, 17b

Điện thoại: +386 2 228 3535

Website: https://www.academia.si/

Slovenia, Ljubljana, Gosarjeva ulica, 9

Điện thoại: +386 1 580 5602

Website: http://www.stud-dom-lj.si/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana, Trzaska cesta, 25

Slovenia, Ljubljana, Askerceva cesta, 7

Website: http://www.ffa.uni-lj.si/

Slovenia, Ljubljana, Jamova cesta, 2

Slovenia, Pivola, 10

Điện thoại: +386 2 320 9000

Website: http://www.fkbv.um.si/

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Slovenia? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\