Đại học và tổ chức giáo dục Tajikistan

72 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe, Rua Bento Alvares Ferreira, 32

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Website: http://www.ucentralasia.org/

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Website: http://www.tnu.tj/

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Tajikistan? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\