Đại học và tổ chức giáo dục Turkmenistan

25 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: (+993-12) 34-12-29, 34-12-81, 34-46-20

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73

Điện thoại: (+993-12) 48-62-71, -76, 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 25

Điện thoại: (+993-12) 226-963, 227-263

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Mary Region, Mary, Turkmenistan

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8

Điện thoại: +993-12 391-305, 391-318

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Zachodnia, 143

Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly (2009) kocesi, 143

Điện thoại: +993 12 342 652

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Transilvaniei, 143

Điện thoại: +993 12 342 652

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Turkmenistan? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\