Trường đại học 희천공업대학 tại Bắc Triều Tiên, Chagang, Hy Xuyên

Bắc Triều Tiên, Chagang, Hy Xuyên, GPS: 40.1902,126.2424

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học 희천공업대학 tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên, Chagang, Hy Xuyên / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học 희천공업대학 hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\