Trường đại học Institut de Maintenance et Sécurité Industrielle tại Algérie, Oran, Es Senia

Algérie, Oran, Es Senia, GPS: 35.6396,-0.612

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Institut de Maintenance et Sécurité Industrielle tại địa chỉ: Algérie, Oran, Es Senia / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Institut de Maintenance et Sécurité Industrielle hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Oran, Es Senia

Algérie, Oran, Es Senia

Algérie, Oran, Es Senia

Điện thoại: +213 41 51 92 34

Website: http://www.univ-oran.dz/