Trường đại học Université Amadou Hampaté Ba tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.6948,-17.4541

Điện thoại: +221 338243100;+221 338243180

Website: http://uahb.sn/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université Amadou Hampaté Ba tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université Amadou Hampaté Ba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 33 825 58 28

Website: http://www.ena.sn

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338247110

Website: http://www.afi-ue.sn/

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338243100;+221 338243180

Website: http://uahb.sn/