Trường đại học Université Dakar-Bourguiba tại Sénégal, Dakar, Avenue du President Habib Bourguiba, 12

Sénégal, Dakar, Avenue du President Habib Bourguiba, 12, GPS: 14.7187,-17.4495

Điện thoại: +221 338253611

Website: http://udb-sn.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université Dakar-Bourguiba tại địa chỉ: Sénégal, Dakar, Avenue du President Habib Bourguiba, 12 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université Dakar-Bourguiba hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Website: http://www.bem.sn

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 33 825 58 21

Website: http://imtech-nelsonmandela.com

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338644803;+221 338642660

Website: http://unidaf.com/

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338642021

Website: http://www.universat.sn/

Sénégal, Dakar