Trường đại học Université de l'Atlantique tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.7147,-17.4531

Điện thoại: +221 338642021

Website: http://www.universat.sn/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université de l'Atlantique tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université de l'Atlantique hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Website: http://www.bem.sn

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 33 824 24 67

Website: http://www.cfj.sn

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 33 825 58 21

Website: http://imtech-nelsonmandela.com

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, Avenue du President Habib Bourguiba, 12

Điện thoại: +221 338253611

Website: http://udb-sn.com/

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338644803;+221 338642660

Website: http://unidaf.com/