Trường đại học University Goce Delchev - Shtip tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Krste Misirkov, 10-А

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Krste Misirkov, 10-А, GPS: 41.7368,22.1904

Điện thoại: +389 032 550 000

Website: http://www.ugd.edu.mk/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University Goce Delchev - Shtip tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip, Krste Misirkov, 10-А / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University Goce Delchev - Shtip hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Radovish

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip