Bưu điện trong thị trấn Aasiaat, Greenland

đối tượng
bộ lọc

Greenland, Aasiaat

Website: http://telepost.gl

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Aasiaat, Greenland.\