Bưu điện trong thị trấn Battonya, Hungary

2 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Battonya

Điện thoại: +36 68 456 421

Website: https://www.posta.hu/

Hungary, Great Plain and North, Battonya

Điện thoại: +36 68 456 421

Website: https://www.posta.hu/

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Battonya (Great Plain and North), Hungary.\