Bưu điện Cộng hòa Macedonia

60 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Bogorodica, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Vogjani, village

Điện thoại: +38948404334

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Dolneni, village

Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Golemo Konjari, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Kavadarci

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Giờ mở cửa: Mo-Sa 07:00-18:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mile Pop Jordanov, 70

Website: http://www.posta.mk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-11:00,11:30-17:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.posta.mk

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Resen

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Carev Dvor, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino

Hỗ trợ xe lăn: No

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Cộng hòa Macedonia.\