Bệnh viện Gambia

31 đối tượng
bộ lọc

Gambia, División Central River, Dankunku, village

Gambia, División North Bank, Farafenni

Gambia, División Western, Bwiam, village

Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village

Gambia, División Lower River, Toniataba, village

Gambia, División Western, Sukuta

Gambia, División Western, Bwiam, village

Gambia, División Upper River, Diabugu Batapa, village

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Điện thoại: +220 4228 223

Website: http://www.rvth.org/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Gambia, División Central River, Jakhally, village

Gambia, División Lower River, Kwinella, village

Gambia, División North Bank, Njawara, village

Gambia, División Central River, Sare Soffie, village

Gambia, División Western, Somita, village

Gambia, División Central River, Balanghar Kerr Nderi, village

Gambia, División North Bank, Sara Kunda, village

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\