Bệnh viện Algérie

769 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Tiaret, Mechraa Safa

Algérie, Sidi Bel Abbès, Sfisef

Algérie, Oran

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Akbou

Algérie, Tipaza, Gouraya

Algérie, Béchar, Bechar

Algérie, Sétif (tỉnh), Sétif

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Algérie, Tamanrasset, Tamenghasset

Algérie, Boumerdès, Ouled Moussa

Algérie, Sétif (tỉnh), Sétif

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj

Algérie, Batna

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Algérie, Tlemcen, Chetouane

Algérie, Mila

Algérie, Sidi Bel Abbès, Sidi Bel Abbes

Algérie, El Tarf, Zouarmi ali, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\