Bệnh viện Hà Lan

333 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Gruttolaan, 18

Website: http://www.rcwest.nl/

Hà Lan, South Holland, La Hay, Els Borst-Eilersplein, 275

Hà Lan, South Holland, La Hay, Leyweg, 275

Hà Lan, South Holland, Rotterdam, Egyetem ut, 2

Điện thoại: 010 - 404 33 00

Website: http://havenziekenhuis.nl

Hà Lan, Friesland, Oost-Vlieland, village

Hà Lan, Overijssel, Zwolle, Dokter van Heesweg, 2

Điện thoại: 038-424500

Hà Lan, Overijssel, Zwolle, Dokter van Heesweg, 2

Hà Lan, Limburg, Roermond

Hà Lan, Overijssel, Losser

Hà Lan, Flevoland, Lelystad, Ziekenhuisweg, 100

Hà Lan, Utrecht, Amersfoort, Maatweg, 3

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Điện thoại: +31 58 2866666

Website: https://www.mcl.nl/

Hà Lan, Limburg, Maastricht, Becanusstraat, 17

Điện thoại: 31433875000

Hà Lan, North Holland, Alkmaar, Pochraer Strasse, 131

Hà Lan, North Holland, Alkmaar, Wilhelminalaan, 131

Hà Lan, Limburg, Panningen, village

Hà Lan, Limburg, Panningen, village, Steenbakkersstraat, 2

Hà Lan, Gelderland, Arnhem

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\