Bệnh viện Đài Loan

552 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Cao Hùng, Bo Ai Er Lu , 350

Điện thoại: 07-5508888

Website: http://www.pojen.com.tw/

Đài Loan, Taichung, Dadun Village, village, Juliusza Slowackiego, 199

Điện thoại: +886-4-2229-4411

Website: http://www.taic.mohw.gov.tw/

Đài Loan, Kekegang, village, Xiao Er Lu , 39

Điện thoại: +886 2 2423-1730

Đài Loan, Đài Bắc, Ting Zhou Lu San Duan , 40

Điện thoại: +886 2 2365 9055

Website: http://wwwu.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/

Đài Loan, Đài Bắc

Điện thoại: +886-2-2791-9696

Website: http://taipei.cmuh.org.tw/

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Đài Loan, Tân Bắc, Zhong Shan Lu Er Duan , 140

Đài Loan, Nhị Thủy

Đài Loan, Taichung, Nanliu Village, village

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Bắc Đấu

Đài Loan

Điện thoại: +886-2-2570-2211

Website: http://www.pojengh.com.tw/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\