Nhà nghỉ trong thành phố Tupiza, Bolivia

16 đối tượng
bộ lọc

Bolivia, Potosí, Tupiza

Website: https://www.booking.com/

Bolivia, Potosí, Tupiza

Website: https://www.booking.com/

Bolivia, Potosí, Tupiza

Website: https://www.booking.com/

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza, Avenida Serrano, 505

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Điện thoại: 6945240

Bolivia, Potosí, Tupiza

Bolivia, Potosí, Tupiza

Điện thoại: +591 6943054

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \