Nhà nghỉ Campuchia

414 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chey Chumneah, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Reang, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Kampot

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \