Nhà nghỉ trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

182 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer del Perill, 26

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer dels Vigatans, 5

Điện thoại: +34 93 231 20 45

Website: http://www.equity-point.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Sant Pere Mes Alt, 62

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Provenca, 318

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \