Nhà nghỉ trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

25 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Rubio, 2

Điện thoại: +34 942253041

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de San Fernando, 48

Điện thoại: +34 942230190

Website: http://www.hostaldelcarmen.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: http://www.santanderent.net

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Ruamayor, 9

Điện thoại: +34 942219747

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: http://www.hostelsantander.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Jazmin, 8

Điện thoại: +34 942338237

Website: http://www.hostalmimosa.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Cadiz, 1

Điện thoại: +34 942211181

Website: http://www.hcabomayor.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Kerkstraat, 68

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de las Islas Baleares, 1

Website: http://www.hostalcostabrava.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Ruiz Zorrilla, 18

Điện thoại: +34 942221666

Website: http://www.sanglorio.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Website: http://www.hostelsantander.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Kaspra Druzbickiego, 3

Điện thoại: +34 942222350

Website: http://www.hostallamexicana.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Marques de La Hermida, 68

Điện thoại: +34 942340370

Website: http://www.hostallucy.com

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de San Fernando, 16

Điện thoại: +34 942371984

Website: http://www.hostalsanfernando.es

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \