Nhà nghỉ Palestinian Territories

114 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Metsokei Dragot, village

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area B, Silwad

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Jamma'in

Palestinian Territories, Deir Istiya, village

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Ertas, village

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Rafah

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \