Nhà nghỉ Palestinian Territories

114 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Fahma, village

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Dura

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Arabah

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Area A, Jericho

Palestinian Territories, Area A, Jericho

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Điện thoại: +970-(0)56-934-9042

Website: http://www.RamallahHostel.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Beit Sahur

Palestinian Territories, Bedia

Palestinian Territories, Al Bureij

Palestinian Territories, Al Nazlah Al Sharkiah, village

Palestinian Territories, Area A, سيلة الحارثية, village

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Tubas

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \