Nhà nghỉ Palestinian Territories

114 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Điện thoại: +970 595 505 269

Website: http://hostelinhebron.wixsite.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: +970 9 2381064

Website: http://www.guesthouse.ps/

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Area A, Aqbat Jaber RC

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Kafr Rai

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Bir Nabala, village

Palestinian Territories, Area A, Qabatiya

Palestinian Territories, Area A, Qabatiya

Palestinian Territories, Khan Yunis

Palestinian Territories, Area A, Telfit, village

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Điện thoại: 0598038735

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Area A, Yazid, village, shr` ySyd, 599613539

Điện thoại: 0599613539

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem, shr` lSf, 10

Điện thoại: +972 (0) 545 875 063

Website: http://nbt4god@gmail.com

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \