Nhà nghỉ Algérie

154 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Sétif (tỉnh), Sétif

Algérie, Boumerdès, Corso

Algérie, Adrar

Algérie, Batna, Ghoufi, village

Algérie, Sétif (tỉnh), Beni Fouda, village

Algérie, Algiers, H'raoua

Algérie, Ghardaia

Điện thoại: 029889272

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \